ประชาสัมพันธ์

พาโธเวิร์ค เปิดให้บริการแล้ว

Pathowork  บริการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป (Surgical Pathology) รับปรึกษา สไลด์ทางประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology Slide Consultation) บริการและรับปรึกษาสไลด์เซลล์วิทยานรีเวช ( Pap Smear) ให้บริการและรับปรึกษาสไลด์ทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (Fine needle aspiration cytology and exfoliative cytology) แก่โรงพยาบาล และคลินิกทั่วประเทศไทย

บริการของพาโธเวิร์ค ครอบคลุมการตรวจชิ้นเนื้อ ทั้งระดับมหภาค และจุลภาค (Gross and Histological Examination) การตรวจทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (FNA และ Exfoliative cytology) รวมทั้งการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจ (Surgical Pathology and Cytopathology Report) ทุกราย โดย พยาธิแพทย์ และการตรวจทางเซลล์วิทยาระบบสืบพันธ์สตรี โดย เจ้าพนักงานเซลล์วิทยา ภายใต้การควบคุมคุณภาพ (Re-Screen and Quality) โดยพยาธิแพทย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องในการวินิจฉัยโรค (Pathological Diagnosis)

โดย : พาโธเวิร์ค วันที่ : 2 เมษายน 2557