การส่งรายงานผลการตรวจ

  • กรณีขอผลการตรวจปกติ

จะรายงานภายใน 5-7 วัน หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ ( ไม่รวมระยะเวลาส่งผลทางไปรษณีย์ ) รายงานผลทางไปรษณีย์

  • กรณีขอผลด่วน

จะสามารถรายงานผลการตรวจภายใน 3 วัน หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ ( กรณีนี้ ต้องแจ้งห้องปฏิบัติการว่าต้องการผลภายใน 3 วันโดยทางห้องปฏิบัติการขอคิดค่าดำเนินการเพิ่มเป็นเงิน 100 บาท จากค่าบริการปกติ ) รายงานผลการตรวจทางโทรสาร (Fax.) , E-Mail, EMS ตามความต้องการของสถานพยาบาล

  • กรณีของผลด่วนพิเศษ

เฉพาะสถานพยาบาลภายในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถรายงานผลภายใน 24 ช . ม . หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ โดยทางห้องปฏิบัติการจะคิดค่าดำเนินการเพิ่ม 500 บาท จากค่าบริการปกติ ( กรณีนี้กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนส่ง สิ่งส่งตรวจ เพื่อความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ในการประสานงานและรายงานผลการตรวจ ) รายงานผลการตรวจทาง โทรสาร (Fax) , E-Mail , รอรับผลการตรวจที่ห้องปฏิบัติการ ด้วยตนเอง

  • แพทย์ ผู้ส่งตรวจชิ้นเนื้อ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง โทรศัพท์ ที่ 045-314954