บริการของเรา

การบริการทางเซลล์วิทยา ดำเนินการโดย Cytology Express Lab

1 เซลล์วิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี

- ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยเจ้าพนักงานเซลล์วิทยา และตรวจซ้ำ ( สำหรับกรณี Abnormal Pap Smear) โดยพยาธิแพทย์ทุกราย

- ห้องปฏิบัติการมีขวดใส่น้ำยา 95% Alcohol, Spatula และ สไลด์ฝ้า ให้บริการฟรี โดยติดต่อขอรับได้ที่เบอร์โทร . 045-314954 หรือติดต่อ ตามที่อยู่ข้างต้น

- การตรวจคัดกรอง (Screen) เบื้องต้น โดยเจ้าพนักงานเซลล์วิทยา ที่มีคุณวุฒิและผ่านระบบการประเมินผลจากสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยทุกปี

- มีการตรวจซ้ำ (Re-Screen) สำหรับกรณี ผลผิดปกติ โดยพยาธิแพทย์ทุกราย

- ผลการตรวจรายงานภายในเวลา 1 สัปดาห์ หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( ไม่นับเวลาส่ง )

1 เซลล์วิทยาอื่นๆ

การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา Surgical Pathology Service

การบริการรับชิ้นเนื้อ

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

- ทางศูนย์ฯ มีพนักงานไปรับชิ้นเนื้อ ที่สถานพยาบาล เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ 045-314954

- ทางสถานพยาบาล นำชิ้นเนื้อไปส่งที่บริษัท ภายในหจก.พาโธเวิร์ค ตามที่อยู่ข้างต้น

ในเขตอื่น ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ

  • ทางสถานพยาบาล นำชิ้นเนื้อไปส่งที่ หจก.พาโธเวิร์ค
  • ทางสถานพยาบาล ส่งชิ้นเนื้อไปกับ รถประจำทาง รถทัวร์ หรือ รถไฟ และทางบริษัทฯ จะให้พนักงานไปรับชิ้นเนื้อ ที่สถานีดังกล่าว ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ เมื่อได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ 045-314954

- ทางสถานพยาบาลส่งชิ้นเนื้อ ทางพัสดุไปรษณีย์ ไปที่ห้องปฏิบัติการ ตามที่อยู่ข้างต้น